Telefon
WhatsApp

Politika

MADEN HABER, kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı duyar. Bu web sitesi aracılığıyla bizimle paylaştığınız bilgiler, Gizlilik Politikamız gereği izniniz olmaksızın hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşılmaz. Bu web sitesini ziyaret ederken, sizin bilginiz olmaksızın size ait hiçbir kişisel bilgi tarafımıza ulaştırılmamaktadır.

MADEN HABER, web sitesi ziyaretçilerinin kendi iradeleri ile web sitesine bıraktıkları ad, soyad ve e-posta adresi gibi bilgileri kullanarak bu kişilerle irtibata geçebilir, kendilerini e-posta yoluyla kampanyalarından haberdar edebilir. Bu kişiler, istedikleri anda kişisel bilgilerinin bir daha kullanılmamak üzere silinmesini talep etme hakkına sahiptirler.

Bu web sitesi ziyaret edilirken, ziyaretçiyi tanıyabilmek adına bilgisayarınıza cookie yüklenebilir. Bu cookie’ler, sizinle ilgili hiçbir kişisel bilgiyi tarafımıza aktarmak üzere geliştirilmemişlerdir. Ancak yine de, Internet tarayıcınızın ayarlarında gerekli değişiklikleri yaparak Internet sitelerinden gelebilecek tüm cookie’leri reddedebilirsiniz.

YERALTI A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA KİŞİSEL

 VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

VE 

AYDINLATMA METNİ

YERALTI A.Ş. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Şirketimizin KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası; Şirketin gerçek kişi müşterilerinin ve tüzel kişi müşterilerin de tüzel kişiliği temsile yetkili gerçek kişilerinin, potansiyel müşterilerinin, bunların çalışanlarının, Şirketimiz stajyerlerinin ve çalışanlarının, stajyer ve çalışan adaylarının, yetkililerinin, ticari ilişki içinde bulunduğu kuruluşların yetkilileri, hissedarları ve çalışanlarının, fiziki ve sanal ziyaretçilerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

İşbu KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1- Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (tüzel kişilerde yetkilileri),

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler, özel nitelikli verileri,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten veri sorumlusunu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veriyi işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz;

-Şirketimiz tarafından yapılan faaliyetlerimiz çerçevesinde talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,

-Şirketin internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, iletişim bilgileri gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla bilgi almak amacıyla çalışanlarımıza sözlü, yazılı, elektronik olarak veya fiziki olarak basılı formlar yardımıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,

-Şirket ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu, gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler aracılığıyla,

-Bunların yanında fiziki veya sanal kanallardan, dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden, toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 3-  Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği ve İşleme Amaçları

6698 sayılı KVKK uyarınca, Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korunabilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz,  Şirketin hizmetlerini kullanmak ve takip etmek niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz;

-Şirket tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların hizmet birimlerimiz tarafından yapılması,

-Şirket tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talebi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

-Şirket ve Şirket ile her çeşit ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirket tarafından yürütülen operasyonlar,

-Şirkete ait alanların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, teknik ve mali işler gibi operasyonlar,

-Şirketin faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla, yurtiçi ve yurtdışındaki insan kaynakları danışmanlık şirketlerine, ortak paydaşlarımıza, sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5- Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6- 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki şekilde ücret talebinde bulunulabilir.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için haklarınızla ilgili açık talebinizi, yazılı olarak Şirkete  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yazılı taleplerinizi Şirketin, Oğuzlar Mah. 1397 Cad. No: 11/1 Çankaya / ANKARA adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

YERALTI A.Ş. ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Yeraltı A.Ş. olarak (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır), kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Kişisel bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısını en güvenilir ve güncel seviyede tutarak, gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Şirkete ait internet sitelerimizden ve mobil uygulamalardan en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için sayılan amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Şirkete ait internet sitelerinde bazı özelliklerin kullanımını etkileyebileceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.  Çerez (cookie) ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde ve mobil uygulamamızda çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirket olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin politikaya sitelerimiz üzerinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.